Top

دیزل ژنراتور MTU در نیروی دفاع دریاییبرچسب

دیزل ژنراتور MTU در نیروی دفاع دریایی به عنوان یک تامین کننده سیستم، MTUمیتواند به عنوان مثال برای راه حل های پیچیده و پیشرفته ای برای کرکت ها یا بالگرد ها ارائه دهد. این شامل CODAD (دیزل و دیزل ترکیبی)، CODAG (ترکیبی دیزل و توربین گاز)،...