Top

برق اضطراری ساختمان های تجاری و عمومیبرچسب

برق اضطراری ساختمان های تجاری و عمومی بسیاری از ساختمان های تجاری،اداری،بیمارستانی،صنعتی و عمومی نیاز به حجم بالایی از سامانه های حرارتی و برقی دارند. مدرسه ها، دانشگاه ها، مراکز ورزشی، مراکز اداری،بیمارستان ها،صنایع، مراکز خرید، سینماها و تئاترها عموما برق و حرارت خود را خارج...